فرایند درخواست ایجاد سایت واحدها، همایش ها در پایگاه اینترنت دانشگاه
 
قابل توجه واحدهاي تحت پوشش دانشگاه جهت ايجاد سایت در پايگاه اينترنتي دانشگاه و يا ايجاد وب سایت همایش ها فرم هاي چاپی مربوطه را دریافت و پس از تكميل اطلاعات خواسته شده به  مديريت آمار و فناوری اطلاعات   دانشگاه ارسال و همچنین نسبت به تکمیل فرم الکترونیک اقدام نمائید.
 
 
بديهي است پس از بررسي و تائيد نهايي نسبت به ایجاد سایت اقدام لازم صورت خواهد گرفت و سپس آموزش های لازم به رابط معرفی شده داده خواهد شد.
   

  

   

دریافت فرم درخواست ایجاد سایت برای واحدهای دانشگاه

 

تکمیل فرم الکترونیکی درخواست ایجاد سایت برای واحدهای دانشگاه

 
    دریافت فرم درخواست ایجاد سایت برای همایش ها
  تکمیل فرم الکترونیکی درخواست ایجاد سایت برای همایش ها
        
 
                                                        
  

عناوین اصلی