۱۳۹۹ دوشنبه ۱۸ اسفند
 
پرونده الکترونیک سلامت(Electronic Health Record)
 
 پرونده الكترونيك سلامت، مجموعه كليه اطلاعات مرتبط با سلامت شهروندان، از پيش از تولد (شامل اطلاعات دوران جنيني و ماقبل آن مانند اطلاعات مربوط به لقاح آزمايشگاهي) تا پس از مرگ (مانند اطلاعات بدست آمده از اتوپسي، محل دفن و...) است كه به‌صورت مداوم و با گذشت زمان به شكل الكترونيك ذخيره مي‌گردد و در صورت نياز، بدون ارتباط با مكان يا زمان خاص، تمام يا بخشي از آن به سرعت در دسترس افراد مجاز قرار خواهد گرفت.
 
اهداف ایجاد پرونده الکترونیک سلامت
 
1.تجميع اطلاعات سلامت شهروندان
2.امكان پشتيباني اطلاعاتي از سامانه پشتيباني از تصميم‌گيري
3.كاهش هزينه‌هاي دسترسي به اطلاعات سلامت
4.دسترسي به اطلاعات سلامت بدون محدوديت زماني و مكاني
5.جلوگيري از سوء استفاده از خدمات حمايتي سلامت
6.مكان ارائه خدمات سلامت در حوادث و شرايط غير مترقبه
7.كاهش خطا در ارائه خدمات سلامت
8.افزايش سرعت در ارائه خدمات سلامت
9.بهبود نظام مراقبت بيماري‌هاي واگير و غيرواگير
10.آموزش و ارتقا سطح دانش سلامت شهروندان
11.كاهش هزينه‌هاي مديريتي خدمات سلامت
12.كاهش هزينه سرانه سلامت در كشور
13.ارتباطات يكپارچه مراكز خدمات سلامت مختلف در ارايه خدمات
14.افزايش نظارت و كنترل بركيفيت خدمات سلامت
15.کم کردن دوباره کاری‌های خدمات سلامت
16.ايجاد نظام هماهنگ خدمات سلامت
17.نظارت بر حسن اجرای قوانین مربوط به امور پزشکی
18.حفظ و حمایت از حقوق بیماران در برابر شاغلان حرف پزشکی
19.بهبود و كاهش هزينه ثبت اطلاعات سلامت
20.سهولت در تحقيقات و پژوهش‌هاي علمي و كاربردي در حوزه سلامت
21.حمايت از بيماران خاص در ارايه خدمات سلامت مورد نياز
22.كنترل ‌نحوه توزيع اطلاعات سلامت شهروندان در شبكه سلامت كشور
23.امكان يكپارچگي اطلاعاتي با سيستم‌هاي اطلاعاتي متفاوت
 
ارکان پرونده الکترونیکی سلامت
 
 

1.وجود یک سیستم اطلاعات الکترونیکی

2.محرمانگی و ایمن بودن اطلاعات و قابل دسترس بودن اطلاعات برای افراد مجاز

3.قابل دسترس بودن اطلاعات در هر زمان و مکان

4.نگهداری اطلاعات افراد از تولد تا پایان مرگ

5.متمرکز کردن تمام اطلاعات مربوط به سلامت افراد(اطلاعات بهداشتی و درمانی)