۱۳۹۸ جمعه ۹ اسفند

 

نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس

آدرس ایمیل

مهندس مریم نوروز زاده مسئول سرورها و تحلیلگر سامانه ای دانشگاه 31325747

 

norouzzadeh@kmu.ac.ir