۱۳۹۸ يکشنبه ۲۹ دي

 

 

 

 

 

مهندس وحید حبیبی فر

مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی کرمان

کارشناسی ارشد

سوابق اجرایی
وظایف

شماره تماس: 31325690_31325696

پست الکترونیک:habibifar@kmu.ac.ir