۱۳۹۹ دوشنبه ۱۸ اسفند

مهندس سید محسن حسنی صفات
معاون مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی کرمان

کارشناسی سخت افزار کامپیوتر

 

شماره تماس:31325690_31325696

پست اکترونیک:mhs@kmu.ac.ir