۱۳۹۸ يکشنبه ۲۹ دي

 

 

 

 

مهندس سید محسن حسنی صفات

معاون مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

وظایف:
سوابق اجرایی:

شماره تماس:31325690_31325696

پست اکترونیک:mhs@kmu.ac.ir