۱۳۹۹ دوشنبه ۱۸ اسفند

 

 

 برنامه عملیاتی واحد آمار و فناوری اطلاعات در سال 99

 

 

1. تولید 10 اقلام آماری مورد نیاز در راستای استقرار و ساماندهی نظام آماری سلامت

 

2. بهبود فرآیند ثبت و نگهداری نرم افزار

 

3. انتشار دو نوبت کارنامه کیفیت داده به تعداد بیمارستانهای تحت پوشش سرویس روکش اسناد

 

4. تدوین سند مدل پیشنهادی حکمرانی داده

 

5. راه اندازی پلت فرم یکپارچه تجمیع و انتقال داده های غیرثبتی حوزه سلامت

 

6. راه اندازی یک پایگاه ویژه جهت انتشار آمار و گزارش های حوزه سلامت

 

7. ابلاغ استانداردها به توسعه دهندگان سامانه های اطلاعاتی حوزه سلامت

 

8. برگزاری منظم جلسات کمیته مکسا و ابلاغ کدینگهای منصوب به توسعه دهندگان سامانه های اطلاعاتی

 

9. برونسپاری خدمات مرتبط با ارزیابی محصولات نرم افزاری حوزه سلامت

 

10. پیگیری تعرفه سامانه های اطلاعاتی حوزه سلامت

 

11. تدوین قوانین مرتبط با دسترسی و به اشتراک گذاری داده های سلامت

 

12. مکانیزه شدن سامانه مدیریت گواهینامه ها و نظارت بر روند الکترونیکی شدن فرآیند اخذ گواهی توسط آزمایشگاه های همکار

 

13. نظارت بر ارزیابی عملکردی سامانه های اطلاعاتی حوزه سلامت

 

14. نظارت بر ارزیابی فنی سامانه های اطلاعاتی حوزه سلامت از منظر تبادل داده، کیفیت، امنیت و....

 

15. نظارت بر پایش مستمر عملکرد مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت

 

16. نظرسنجی و رسیدگی به شکایات بخش های مرتبط با سامانه های اطلاعاتی حوزه سلامت

 

17. تجهیز مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت به سامانه اطلاعاتی استاندارد

 

18. استقرار برنامه نوبت دهی الکترونیکی

 

19. راه اندازی سرویس های نظام ارجاع و بازخوراند الکترونیکی

 

20. راه اندازی فرآیند رسیدگی الکترونیکی به اسناد بیمه ای

 

21. توسعه و استقرار سرویس تبادل اطلاعات نسخه نویسی تصویربرداری پزشکی

 

22. توسعه و استقرار داده پیام اطلاعات خدمات سلامت در مراکز درمانی مربوطه

 

23. استقرار شبکه اطلاعاتی آزمایشگاه های بالینی کشور

 

24. توسعه و استقرار نظام گزارش دهی الکترونیکی نتایج آسیب شناسی

 

25. استقرار برنامه پیاده سازی سرویس تحلیل قواعد بیمه گری سلامت در مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت

 

26. ساماندهی اطلاعات مراقبت های بهداشتی (سیاب)

 

27. توسعه و استقرار نسخه نویسی الکترونیکی

 

28. توسعه و استقرار نسخه پیچی الکترونیکی

 

29. استقرار بیمارستان برخط

 

30. تجمیع و یکپارچه سازی اطلاعات

 

31. آموزش هماهنگ ذینفعان در حوزه پرونده الکترونیکی سلامت

 

32. استقرار شبکه ملی سلامت