۱۳۹۹ دوشنبه ۱۸ اسفند

 

 

 

 

                    
                                      
داده های بیمارستانی       سامانه پرونده الکترونیک سلامت       داشبورد مسابقه

 

 

 

               
             
                 
      داده های سلامت   گزارشات بیمه ای