۱۳۹۸ چهارشنبه ۹ بهمن

واحد آمار دانشگاه از واحدهای زيرمجموعه مديريت آمار و فناوري اطلاعات و ارتباطات حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع می باشد . وظيفه اصلی اين اداره, مديريت آمار و اطلاعات مرتبط با دانشگاه از طريق ايجاد فرايندهاي مناسب و نيز اصلاح فرايندهاي  موجود مي باشد. اين واحد کليه آمار و اطلاعات موجود را در بازه های زمانی مشخص جمع آوری و پس از جمع بندی نهايی به مرکز مدیریت آمار وفناوری اطلاعات وزارت بهداشت , درمان وآموزش پزشکی  ارسال می نمايد. 


 

شرح وظایف واحد آمار

 

1. پاسخگویی به آمارهای درخواستی داخل و خارج از سازمان

2. ایجاد بانک اطلاعاتی اعضای هیئت علمی  از طریق ارتباط نرم افزار کارگزینی با سامانه اتوماسیون آماری دانشگاه

3. ایجاد بانک اطلاعاتی اعضای کارکنان از طریق ارتباط نرم افزار کارگزینی با سامانه اتوماسیون آماری دانشگاه

4. ایجاد بانک اطلاعاتی اعضای دانشجویان از طریق ارتباط نرم افزار کارگزینی با سامانه اتوماسیون آماری دانشگاه

5. آموزش و تقویت کاربران سامانه فرابر و رابطین آمار

6. تهیه و تنظیم سالنامه آماری دانشگاه

7. طراحی و بروز رسانی داشبورد های معاونت ها

8. پردازش و تحلیل آماری داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار های مربوطه