۱۳۹۹ دوشنبه ۱۸ اسفند

 

  همکاران مدیریت آمار و فناوری اطلاعات در حوزه های مرتبط

 


 

 

     

  معاونت ها

                        

 

      

 مراکز آموزشی درمانی

 

 

       

 

دانشکده ها

 

 

     

 

 

                   
     

 شبکه های بهداشت و درمان

             
 

 

                 

 

مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی

 

 

 

       

مرکز بهداشت شهرستان کرمان

 

 

     
 

 

                 

 

                   
     

پژوهشکده آینده پژوهی