۱۳۹۸ چهارشنبه ۱ آبان

 

 کارگاه تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهشی با تدریس  خانم دکتر دهش  در تاریخ 97/7/4  از ساعت    8 تا 12  در محل  معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه برگزار گردید.

 

;