اداره آمار دانشگاه از واحدهای زيرمجموعه مدريريت آمار و فناوري اطلاعات و ارتباطات  حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع می باشد . وظيفه اصلی اين اداره, مديريت آمار و اطلاعات مرتبط با دانشگاه از طريق ايجاد فرايندهاي مناسب و نيز اصلاح فرايندهاي   موجود مي باشد. اين اداره کليه آمار و اطلاعات موجود را در بازه های زمانی مشخص جمع آوری و پس از جمع بندی نهايی به مرکز مدیریت آمار وفناوری اطلاعات وزارت بهداشت , درمان وآموزش پزشکی  ارسال می نمايد. 

يكي از برنامه هاي اساسي و در حال اجراي اين اداره پياده سازي سيستم اتوماسيون آماري است كه به صورت عملياتي ازاسفند ماه 1391 آغاز گرديده است.  اهداف و وظایف:

  1- پیاده سازی اتوماسیون آماری دانشگاه

  2- ساماندهی گردش آمار واطلاعات

  3- شناسایی شاخصها واقلام آماری و اطلاعاتی

  4- ارتقاء فرهنگ آماری

  5- آموزش وتوانمندسازی کارشناسان

  6- پاسخگویی به آمارهای درخواستی

  7- انتشار اطلاعات در قالب سالنامه آماری