1. افزایش کیفیت و کمیت اینترنت در کلیه واحد های دانشگاه 

   1. انتخاب و بهرهگیری از از یکی از شرکت های خصوصی جهت تامین پهنای باند مناسب
   2. بروز رسانی و تغییر در سیستم توزیع اینترنت بر اساس نرم افزارها و سیستم عامل های روز
   3.  تفکیک سیستم اینترنت و اینترانت در مبادی ورودی واحدها
   4. راه اندازی اکسس پوینت جهت سهولت در دسترسی به اینترنت توسط ارباب رجوع و کارکنان
   5. بروز رسانی سیستم اکانتینگ جهت دسترسی کلیه کاربران دانشگاه به منابع مشخص به صورت متمرکز
   6. واگذاری اشتراک اینترنت از پهنای باند دانشگاه به صورت ADSL به مدیران و کارشناسان


2. استقرار کامل و با کیفیت اتوماسیون اداری با تمامی ظرفیت های موجود در واحد های دانشگاه    

 
1. شناخت ظرفیت های اتوماسیون و تعیین شیوه بکارگیری ظرفیت ها
  2. افزایش سرعت در ارسال و دریافت مکاتبات از طریق توسعخ زیرساخت اتوماسیون
  3. توسعه گسترش اتوماسیون اداری در کلیه سطوح دانشگاه
  4. بکارگیری ماژول با ظرفیت هایی از اتوماسیون در زمینه ارتباط ارباب رجوع با کارشناسان (گیشه مکاتبات)
  5. برقراری ارتباط بین سازمانی از طریق اتوماسیون با سایر موسسات


3. اسقرار نظام بایگانی الکترونیک برای دفتر مرکزی دانشگاه و معاونت ها 

 
1. بررسی و تعیین حجم مستندات
  2. اولویت بندی راه اندازی واحدها جهت استقرار بایگانی الکترونیک
  3. تعیین شرکت همکار جهت اسکن مستندات موجود
  4. استقرار بایگانی الکترونیک در واحدهای مورد نظر
  5. برقراری ارتباط نرم افزار بایگانی الکترونیک با نرم افزارهای رفاهی , تخلفات, پرسنلی و ...


4. استقرار نظام جامع آماری دانشگاه با استفاده از زیر ساخت الکترونیک
 
1. مطالعه و بررسی نیازها و اقتضائات استقرار و شناسایی اقلام آماری
  2. اولویت بندی واحدها برای استقرار نرم افزار فرابر
  3. اسقرار نظام جامع آماری در حداقل سه معاونت
  4. تعریف فرم های آماری و ایجاد گزارش و تحلیل داده های آماری


5. ارائه حداقل ده خدمت الکترونیک بدون نیاز به حضور فیزیکی 

  1. ثبت نام , رزرو خوابگاه , سلف سرویس و عضویت کتابخانه دانشجویان
  2. نقل و انتقال دانشجویی و پرسنلی
 3. خدمات حوزه پرسنلی شامل : خدمات رفاهی (درخواست وام , داروخانه دانشگاه و ...) و خدمات الکترونیک ( فیش حقوقی , احکام پرسنلی, پرونده اموزشی و ...)
  4. پوشش کامل چرخه تدوین و انتشار کلیه مجلات علمی دانشگاه
  5. رزرو کتاب و دریافت کتب الکترونیکی از کتابخانه دانشگاه 


6. تکمیل شبکه زیرساخت و راه اندازی پرونده الکترونیک سلامت

  1. شناخت مشکلات زیرساخت و رفع مسائل شبکه موجود
  2. تکمیل پروژه های ناتمام و اتصال به شبکه ملی سلامت و فیبر نوری
  3. تجمیع قراردادهای شرکت های طرف قرارداد HIS بیمارستان ها
  4. پیاده سازی سامانه پرونده الکترونیک سلامت در کلیه واحد ها
  5. راه اندازی سیستم پکس در حداقل دو بیمارستان آموزشی
  6. راه اندازی و استقرار سیستم داشبورد