برنامه عملیاتی کمیته وب سایت دانشگاه                                                                    
   
                  1. آموزش كاربران

                  2. انعقاد قراراداد پشتييباني

                  3. شناسايي ماژولهاي وب سايت

                  4. برگزاري جشنواره وب سايت

                  5. تشكيل كميته وبومتريكس

                  6. ارتقاء كيفيت وكميت محتواي وب سايت 

                  7. ايجاد وب سايت انگليسي      
                                                      

عناوین اصلی