مهندس سید محسن حسنی صفات

           معاون مرکز آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه

             شماره تماس: 31325690-31325696             ایمیل   :
   MHS@kmu.ac.ir