مهندس  وحید حبیبی فر

          سرپرست مرکز آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه

          شماره تماس: 31325696- 31325690           ایمیل :  
habibifar@kmu.ac.ir