جستجوی نامه در محیط فهرست نامه   جستجو بر اساس چند آیتم